Meditační zahrada

Vznikla v prostoru farního pozemku, přiléhajícího k východní
straně presbytáře kostela sv. Jakuba. Od roku 2005 se začíná psát
historie zvelebování zeleně, je uzavřena smlouva OS Lípa
s Římskokatolickou farností o výpůjčce zahrady.

Záměr projektu
Meditační zahrada sv. Jakuba

- vytvořit v centru města klidné a příjemné místo pro konání
  menších společenských akcí a církevních slavností
- umožnit návštěvníkům příjemné posezení blízko centra města
- těšit krásou květin a léčivek, přispívat ke vzdělání v botanice
  umístěním popisek.

Zahrada přiléhá k východní straně presbytáře farního kostela
sv. Jakuba. Má tvar nepravidelného pětiúhelníku o celkové výměře
asi 3 000m2 (průměrná délka 60m, šířka 50m).
Ze severu ji obepínají snížené městské hradby, z jihu nízká zídka
a z východu drátěný plot. Do zahrady se vstupuje dvěma branami,
které jsou vedle bočních kaplí z obou stran kostela. Původně zde
byl hřbitov. V nedávné době pak sloužila jako veřejný park.

Meditační zahrada je určena lidem všech věkových kategorií,
zvláště mládeži a seniorům. Především školy zde mají velký
prostor pro praktické využití enviromentální výchovy v rámci
svých vzdělávacích programů.

Bezbariérový přístup pak umožňuje pobyt jak tělesně postiženým
spoluobčanům, tak maminkám s kočárky.

U vstupu se návštěvníci seznámí se základními informacemi
o zahradě, orientačním plánem a návštěvním řádem.

Popis částí

Kulturně společenská část

Ke zdi presbytáře kostela je instalováno jeviště v rozměru
6x4 metry. Slouží k divadelním a hudebním představením,
při různých společenských akcích a církevních slavnostech.

Meditační část

Možnost procházek po cestičkách s mezi dřevinami a záhony
s voňavými léčivkami, či posezení v oddělených zákoutích.
Rádi bychom v budoucnu umístili i texty k zamyšlení a meditaci
(témata - člověk a čas, náboženská společenství v historii Lipníka,
tajemná sedmička v Bibli,…)

Arboretum – lapidárium drobných církevních staveb, plastik
a přírodnin mezi stromy

Volný pohyb mezi jednotlivě vysázenými stromy, u nichž budou
naučné popisky. Počítá se zde s instalací přírodnin a plastik (dřevo,
kámen), případně s umístěním křížů a soch z Lipníka a okolí
(nevhodné umístění, stavební činnost).

Meditační zahrada je otevřena od začátku května do konce září
každý den od 8 do 20 hod.

Meditační zahrada za kostelem sv. Jakuba
– vyjádření farnosti (rok 2005)

Záměr realizovat projekt meditační zahrady vyšel
ze vzájemné spolupráce Města Lipník nad Bečvou,
vznikajícího občanského sdružení „Okrašlovací spolek Lípa“
a Římskokatolické farnosti Lipník nad Bečvou. Prostor
bývalého hřbitova v okolí kostela, který zanikl v 18. stol.,
byl po léta přístupný, ale po rekonstrukci městských
hradeb v 90. letech 20.století došlo k jeho uzavření
pro veřejnost. Farnost jej příležitostně využívala
k náboženským účelům. Protože v blízkosti centra města
není mnoho zákoutí ke zklidnění, domnívám se, že právě
Meditační zahrada by mohla velmi dobře splnit tento účel.
Měla by lidem nabídnout možnost relaxace, ale také
zamyšlení.

Jedním z cílů je oslovit i návštěvníky hradu Helfštýn
a seznámit je s pěknými místy v Lipníku nad Bečvou,
protože někteří z nich považují naše město pouze jako
průchozí na své cestě. Kromě parkové úpravy stávající,
spíše hospodářské zahrady, bychom rádi také vybudovali
malý amfiteatr pro kulturní vystoupení pořádaná v letním
období. Tak by se zahrada stala nejen místem odpočinku,
ale také setkávání lidí a obohacení kulturního života města.

Z hlediska farnosti, jakožto vlastníka, nejsou žádné námitky
k záměru meditační zahrady. Takto revitalizovaná plocha
jistě bude vyhovovat i náboženským účelům (modlitby,
procesí v jarním a letním období). Konkrétní pojetí
meditačních míst v zahradě je věcí diskuze se zahradním
architektem a hledáním vhodných témat.

Uvažujeme o reminiscenci života komunit v historii Lipníka
s jasnou vizí smíření (Němci, Židé, Romové…), o motivech
ctností Víra, Naděje, Láska a jejich pojetí pro moderního
člověka apod.

Věřím, že vzájemná spolupráce lidí dobré vůle,
kteří jsou ochotni vykonat něco pro druhé jistě
přinese ovoce.

Mgr.Josef Pelc, farář